Cisco License | Giấy phép phần mềm cho thiết bị mạng Cisco router switch firewall wireless chính hãng

Cisco Licenses | Mua giấy phép phần mềm cho thiết bị mạng Cisco
Thiết bị mạng Cisco giống như một ngôi nhà có phòng bị khóa trong khi giấy phép của Cisco License có thể giống như một chìa khóa của căn phòng. License Cisco có nghĩa là chìa khóa có thể mở phòng bị khóa để có thêm dịch vụ. Nhiều loại giấy phép của Cisco để nâng cấp các thiết bị Cisco bao gồm bộ định tuyến, thiết bị chuyển mạch, tường lửa, điện thoại IP, v.v.

Bảng giá list discount% từ nhà phân phối phần mềm License Router Cisco ISR 4000 series

Giá List (USD)  Mô tả phần mềm License Cisco Router
L-SL-4320-APP-K9= $860 AppX license with 200 conns/ISRWAAS or 750 conns/vWAAS
L-SL-4330-APP-K9= $1,150 AppX license with 750 conns/ISRWAAS or 1300 conns/vWAAS
L-SL-4350-APP-K9= $2,300 AppX license with 1300 conns/ISRWAAS or vWAAS
L-SL-44-APP-K9= $3,600 AppX license 4431/4451 with WAAS/vWAAS 1300/2500 conns RTU
SL-4220-APP-K9 $750 AppX License for Cisco ISR 4220 Series
SL-4220-APP-K9= $875 AppX License for Cisco ISR 4220 Series
SL-4220-SEC-K9 $1,000 Security License for Cisco ISR 4220 Series
SL-4220-SEC-K9= $1,224 Security License for Cisco ISR 4220 Series
SL-4220-SECNPE-K9 $1,000 SEC No Payload Encryption License for Cisco ISR 4220 Series
SL-4220-SECNPE-K9= $1,150 SEC No Payload Encryption License for Cisco ISR 4220 Series
SL-4320-APP-K9 $750 AppX License for Cisco ISR 4320 Series
SL-4320-APP-K9= $860 AppX License for Cisco ISR 4320 Series
SL-4320-IPB-K9 $500 IP Base License for Cisco ISR 4320 Series
SL-4320-SEC-K9 $1,300 Security License for Cisco ISR 4320 Series
SL-4320-SEC-K9= $1,500 Security License for Cisco ISR 4320 Series
SL-4320-SECNPE-K9 $1,300 SEC No Payload Encryption License for Cisco ISR 4320 Series
SL-4320-SECNPE-K9= $1,500 SEC No Payload Encryption License for Cisco ISR 4320 Series
SL-4320-UC-K9 $1,400 Unified Communication License for Cisco ISR 4320 Series
SL-4320-UC-K9= $1,610 Unified Communication License for Cisco ISR 4320 Series
SL-4330-APP-K9 $1,000 AppX License for Cisco ISR 4330 Series
SL-4330-APP-K9= $1,150 AppX License for Cisco ISR 4330 Series
SL-4330-IPB-K9 $1,000 IP Base License for Cisco ISR 4330 Series
SL-4330-SEC-K9 $1,500 Security License for Cisco ISR 4330 Series
SL-4330-SEC-K9= $1,750 Security License for Cisco ISR 4330 Series
SL-4330-SECNPE-K9 $1,550 SEC No Payload Encryption License for Cisco ISR 4330 Series
SL-4330-SECNPE-K9= $1,750 SEC No Payload Encryption License for Cisco ISR 4330 Series
SL-4330-UC-K9 $1,400 Unified Communication License for Cisco ISR 4330 Series
SL-4330-UC-K9= $1,610 Unified Communication License for Cisco ISR 4330 Series
SL-4350-APP-K9 $2,000 AppX License for Cisco ISR 4350 Series
SL-4350-APP-K9= $2,300 AppX License for Cisco ISR 4350 Series
SL-4350-IPB-K9 $2,000 IP Base License for Cisco ISR 4350 Series
SL-4350-SEC-K9 $2,550 Security License for Cisco ISR 4350 Series
SL-4350-SEC-K9= $2,950 Security License for Cisco ISR 4350 Series
SL-4350-SECNPE-K9 $2,550 SEC No Payload Encryption License for Cisco ISR 4350 Series
SL-4350-SECNPE-K9= $2,950 SEC No Payload Encryption License for Cisco ISR 4350 Series
SL-4350-UC-K9 $2,000 Unified Communication License for Cisco ISR 4350 Series
SL-4350-UC-K9= $2,300 Unified Communication License for Cisco ISR 4350 Series
SL-44-APP-K9 $3,600 AppX License for Cisco ISR 4400 Series
SL-44-APP-K9= $3,600 AppX License for Cisco ISR 4400 Series
SL-44-IPB-K9 $4,000 IP Base License for Cisco ISR 4400 Series
SL-44-SEC-K9 $4,000 Security License for Cisco ISR 4400 Series
SL-44-SEC-K9= $4,600 Security PAK for Cisco ISR 4400 Series
SL-44-SECNPE-K9 $4,000 SEC No Payload Encryption License for Cisco ISR 4400 Series
SL-44-SECNPE-K9= $4,000 SEC No Payload Encryption PAK for Cisco ISR 4400 Series
SL-44-UC-K9 $2,000 Unified Communication License for Cisco ISR 4400 Series
SL-44-UC-K9= $2,300 Unified Communication PAK for Cisco ISR 4400 Series
FL-4220-BOOST-K9 $2,000 Booster Performance License for 4220 Series
FL-4220-BOOST-K9= $2,000 Booster Performance License for 4220 Series (SPARE)
FL-4220-PERF-K9 $1,000 Performance on Demand License for 4220 Series
FL-4220-PERF-K9= $1,150 Performance on Demand License for 4220 Series
FL-4320-BOOST-K9 $2,000 Booster Performance License for 4320 Series
FL-4320-BOOST-K9= $2,000 Booster Performance License for 4320 Series, SPARE
FL-4320-HSEC-K9 $700 U.S. Export Restriction Compliance license for 4320 series
FL-4320-HSEC-K9= $700 U.S. Export Restriction Compliance license for 4320 series
FL-4320-PERF-K9 $1,000 Performance on Demand License for 4320 Series
FL-4320-PERF-K9= $1,000 Performance on Demand License for 4320 Series
FL-4330-BOOST-K9 $3,750 Booster Performance License for 4330 Series
FL-4330-BOOST-K9= $3,750 Booster Performance License for 4330 Series, SPARE
FL-4330-HSEC-K9 $850 U.S. Export Restriction Compliance license for 4330 series
FL-4330-HSEC-K9= $850 U.S. Export Restriction Compliance license for 4330 series
FL-4330-PERF-K9 $1,500 Performance on Demand License for 4330 Series
FL-4330-PERF-K9= $1,500 Performance on Demand License for 4330 Series
FL-4350-BOOST-K9 $3,750 Booster Performance License for 4350 Series
FL-4350-BOOST-K9= $3,750 Booster Performance License for 4350 Series, SPARE
FL-4350-HSEC-K9 $1,000 U.S. Export Restriction Compliance license for 4350 series
FL-4350-HSEC-K9= $1,000 U.S. Export Restriction Compliance license for 4350 series
FL-4350-PERF-K9 $1,500 Performance on Demand License for 4350 Series
FL-4350-PERF-K9= $1,500 Performance on Demand License for 4350 Series
FL-4430-BOOST-K9 $5,250 Booster Performance License for 4430 Series
FL-4430-BOOST-K9= $5,250 Booster Performance License for 4430 Series SPARE
FL-4460-BOOST-K9 $8,250 Booster Performance License for 4460 Series
FL-4460-BOOST-K9= $8,250 Booster Performance License for 4460 Series
FL-4460-PERF-K9 $3,600 Performance on Demand License for 4460 Series
FL-4460-PERF-K9= $3,600 Performance on Demand License for 4460 Series
FL-44-BOOST-K9 $5,250 Booster Performance License for 4450 Series
FL-44-BOOST-K9= $5,250 Booster Performance License for 4450 Series, SPARE
FL-44-HSEC-K9 $1,250 U.S. Export Restriction Compliance license for 4400 series
FL-44-HSEC-K9= $1,250 U.S. Export Restriction Compliance license for 4400 series
FL-44-PERF-K9 $3,600 Performance on Demand License for 4400 Series
FL-44-PERF-K9= $3,600 Performance on Demand License for 4400 Series

Phần mềm License Router Cisco ISR 1100 series

SL-1100-2P-APP $450 AppX License for Cisco ISR 1109 2P Series
SL-1100-2P-IPB $0 IP Base License for Cisco ISR 1109 2P Series
SL-1100-2P-SEC $650 Security License for Cisco ISR 1109 2P Series
SL-1100-2P-SEC= $700 Security License for Cisco ISR 1109 2P Series
SL-1100-2P-SECNPE $650 NPE Security License for Cisco ISR 1109 2P Series
SL-1100-4P-APP $450 AppX License for Cisco ISR 1100 4P Series
SL-1100-4P-APP= $500 AppX License for Cisco ISR 1100 4P Series
SL-1100-4P-IPB $0 IP Base License for Cisco ISR 1100 4P Series
SL-1100-4P-SEC $650 Security License for Cisco ISR 1100 4P Series
SL-1100-4P-SEC= $700 Security License for Cisco ISR 1100 4P Series
SL-1100-4P-SECNPE $650 NPE Security License for Cisco ISR 1100 4P Series
SL-1100-4P-SECNPE= $700 NPE Security License for Cisco ISR 1100 4P Series
SL-1100-8P-APP $450 AppX License for Cisco ISR 1100 8P Series
SL-1100-8P-APP= $500 AppX License for Cisco ISR 1100 8P Series
SL-1100-8P-IPB $0 IP Base License for Cisco ISR 1100 8 Ports Series
SL-1100-8P-SEC $650 Security License for Cisco ISR 1100 8P Series
SL-1100-8P-SEC= $700 Security License for Cisco ISR 1100 8P Series
SL-1100-8P-SECNPE $650 NPE Security License for Cisco ISR 1100 8P Series
SL-1100-8P-SECNPE= $690 NPE Security License for Cisco ISR 1100 8P Series

Danh mục các Cisco Licenses cần mua giấy phép phần mềm

Cisco ISR 4000 Licenses Cisco Catalyst 9000 Licenses
Cisco ISR 1100 Licenses Cisco Nexus Licenses
Cisco ASR Licenses Cisco IP Phone License
Cisco Router IOS License Cisco Wireless Controller Licenses

SL-1100-8P-SEC

Mã P/N: SL-1100-8P-SEC
$1-$450

SL-44-SEC-K9

Mã P/N: SL-44-SEC-K9
$1-$2290

SL-4350-SEC-K9

Mã P/N: SL-4350-SEC-K9=
$1-$1295

SL-4330-SEC-K9

Mã P/N: SL-4330-SEC-K9
$1-$1000

SL-4220-SEC-K9

Mã P/N: SL-4220-SEC-K9
$1-$700

SL-4220-APP-K9

Mã P/N: SL-4220-APP-K9
$1-$600

SL-4320-APP-K9

Mã P/N: SL-4320-APP-K9
$1-$600

SL-4320-SEC-K9

Mã P/N: SL-4320-SEC-K9
$1-$1200

FL-4320-PERF-K9

Mã P/N: FL-4320-PERF-K9
$1-$1000