Cisco Licenses | Giấy phép phần mềm cho thiết bị mạng Cisco chính hãng

Cisco Licenses | Mua giấy phép phần mềm cho thiết bị mạng Cisco
Thiết bị mạng Cisco giống như một ngôi nhà có phòng bị khóa trong khi giấy phép của Cisco License có thể giống như một chìa khóa của căn phòng. License Cisco có nghĩa là chìa khóa có thể mở phòng bị khóa để có thêm dịch vụ. Nhiều loại giấy phép của Cisco để nâng cấp các thiết bị Cisco bao gồm bộ định tuyến, thiết bị chuyển mạch, tường lửa, điện thoại IP, v.v.

Danh mục các Cisco Licenses cần mua giấy phép phần mềm

Cisco ISR 4000 Licenses Cisco Catalyst 9000 Licenses
Cisco ISR 1100 Licenses Cisco Nexus Licenses
Cisco ASR Licenses Cisco IP Phone License
Cisco Router IOS License Cisco Wireless Controller Licenses
  
DNA 9200  
C9200-DNA-A-24-3Y C9200-DNA-A-24-3Y C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Term License
C9200-DNA-A-48-3Y C9200-DNA-A-48-3Y C9200 Cisco DNA Essentials, 48-Port, 3 Year Term License
C9200-DNA-E-24-3Y C9200-DNA-E-24-3Y C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Term License
C9200-DNA-E-48-3Y C9200-DNA-E-48-3Y C9200 Cisco DNA Essentials, 48-Port, 3 Year Term License
C9200L-DNA-E-24-3Y C9200L-DNA-E-24-3Y C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license
C9200L-DNA-A-24-3Y C9200L-DNA-A-24-3Y C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license
C9200L-DNA-A-48-3Y C9200L-DNA-A-48-3Y C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license
C9200L-DNA-E-48-3Y C9200L-DNA-E-48-3Y C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license
DNA 9300  
C9300-DNA-E-24-3Y C9300-DNA-E-24-3Y C9300 DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Term License
C9300-DNA-E-48-3Y C9300-DNA-E-48-3Y C9300 DNA Essentials, 48-Port, 3 Year Term License
C9300-DNA-A-24-3Y C9300-DNA-A-24-3Y C9300 DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Term License
C9300-DNA-A-48-3Y C9300-DNA-A-48-3Y C9300 DNA Essentials, 48-Port, 3 Year Term License