Cisco Power Supply | Thiết bị nguồn Cisco router switch

Cisco Power Supply | Thiết bị nguồn Cisco
Nhiều lựa chọn về nguồn Power Supply Cisco cung cấp năng lượng mới của Cisco bao gồm bộ định tuyến router, bộ chuyển mạch switch, firewall bảo mật, điện thoại IP, bộ nguồn AP không dây và bộ cấp nguồn cho các sản phẩm khác của Cisco. 

Bảng giá list discount% từ nhà phân phối nguồn Cisco power

Giá List (USD)  Mô tả
PWR-C1-1100WAC= $1,900 1100W AC Config 1 Power Supply
PWR-C1-1100WAC/2 $1,900 1100W AC Config 1 Secondary Power Supply
PWR-C1-350WAC= $675 350W AC Config 1 Power Supply
PWR-C1-350WAC/2 $650 350W AC Config 1 SecondaryPower Supply
PWR-C1-440WDC= $705 440W DC Config 1 Power Supply
PWR-C1-440WDC/2 $650 440W DC Config 1 secondary Power Supply
PWR-C1-715WAC= $1,295 715W AC Config 1 Power Supply
PWR-C1-715WAC/2 $1,250 715W AC Config 1 Secondary Power Supply
PWR-C1-715WDC/2 $1,500 715W DC Power Supply
PWR-C1-BLANK $0 Config 1 Power Supply Blank
PWR-C1-BLANK= $50 Config 1 Power Supply Blank
PWR-C2-1025WAC $1,450 1025W AC Config 2 Power Supply
PWR-C2-1025WAC= $1,870 1025W AC Config 2 Power Supply Spare
PWR-C2-250WAC $450 250W AC Config 2 Power Supply
PWR-C2-250WAC= $550 250W AC Config 2 Power Supply Spare
PWR-C2-640WAC $950 640W AC Config 2 Power Supply
PWR-C2-640WAC= $1,245 640W AC Config 2 Power Supply Spare
PWR-C2-640WDC= $590 640W DC Config 2 Power Supply Spare
PWR-C3-750WAC-F= $1,570 750W AC Config 3 Power Supply back to front cooling spare
PWR-C3-750WAC-R $1,500 750W AC Config 3 Power Supply front to back cooling
PWR-C3-750WAC-R= $1,530 750W AC Config 3 Power Supply front to back cooling spare
PWR-C3-750WAC-R/2 $1,500 750W AC Config 3 Redundant Power Supply front to back cool
PWR-C3-750WDC-F= $2,500 750W DC Config 3 Power Supply back to front cooling spare
PWR-C3-750WDC-R $2,500 750W DC Config 3 Power Supply front to back cooling
PWR-C3-750WDC-R= $2,500 750W DC Config 3 Power Supply front to back cooling spare
PWR-C3-750WDC-R/2 $2,500 750W DC Config 3 Redundant Power Supply front to back cool
PWR-C3-BLANK $0 Config 3 Power Supply Blank
PWR-C45-1000AC $1,200 Catalyst 4500 1000W AC Power Supply (Data Only)
PWR-C45-1000AC= $995 Catalyst 4500 1000W AC Power Supply (Data Only) Spare
PWR-C45-1000AC/2 $1,200 Catalyst 4500 1000W AC Power Supply Redundant(Data Only)
PWR-C45-1300ACV $1,200 Catalyst 4500 1300W AC Power Supply (Data and PoE)
PWR-C45-1300ACV= $1,287 Catalyst 4500 1300W AC Power Supply (Data and PoE)
PWR-C45-1300ACV/2 $1,200 Catalyst 4500 1300W AC Power Supply (Data and PoE)
PWR-C45-1400AC $1,495 Catalyst 4500 1400W AC Power Supply (Data Only)
PWR-C45-1400AC= $1,810 Catalyst 4500 1400W AC Power Supply (Data Only)(Spare)
PWR-C45-1400AC/2 $1,495 Catalyst 4500 1400W AC Power Supply Redundant(Data Only)
PWR-C45-1400DC $1,832 C4500 1400W DC Triple Input SP Power Supply-data only
PWR-C45-1400DC= $1,830 C4500 1400W DC Triple Input SP Power Supply-data only
PWR-C45-1400DC/2 $1,830 C4500 1400W DC Triple Input SP Power Supply-data only
PWR-C45-1400DC-P $1,830 Catalyst 4500 1400W DC Power Supply w/Int PEM
PWR-C45-1400DC-P= $1,945 Catalyst 4500 1400W DC Power Supply w/Int PEM (Spare)
PWR-C45-1400DC-P/2 $1,830 Catalyst 4500 1400W DC Power Supply Redundant w/Int PEM
PWR-C45-2800ACV $2,095 Catalyst 4500 2800W AC Power Supply (Data and PoE)
PWR-C45-2800ACV= $2,225 Catalyst 4500 2800W AC Power Supply (Data and PoE)
PWR-C45-2800ACV/2 $2,095 Catalyst 4500 2800W AC Power Supply (Data and PoE)
PWR-C45-4200ACV $3,145 Catalyst 4500 4200W AC dual input Power Supply (Data + PoE)
PWR-C45-4200ACV= $3,315 Catalyst 4500 4200W AC dual input Power Supply (Data + PoE)
PWR-C45-4200ACV/2 $3,145 Catalyst 4500 4200W AC dual input Power Supply (Data + PoE)
PWR-C45-6000ACV $4,195 Catalyst 4500 6000W AC dual input Power Supply (Data + PoE)
PWR-C45-6000ACV= $4,420 Catalyst 4500 6000W AC dual input Power Supply (Data + PoE)
PWR-C45-6000ACV/2 $4,195 Catalyst 4500 6000W AC dual input Power Supply (Data + PoE)
PWR-C45-9000ACV $6,295 Catalyst 4500E 9000W AC triple input Power Supply (Data + Po
PWR-C45-9000ACV= $6,295 Catalyst 4500E 9000W AC triple input Power Supply (Data + Po
PWR-C45-9000ACV/2 $6,295 Catalyst 4500E 9000W AC triple input Power Supply (Data + Po
PWR-C49-300AC $500 Catalyst 4948 300-Watt AC Power Supply
PWR-C49-300AC= $500 Catalyst 4948 300-Watt AC Power Supply (Spare)
PWR-C49-300AC/2 $500 Catalyst 4948 300-Watt AC Power Supply Redundant
PWR-C49-300DC $800 Catalyst 4900 300-Watt DC Power Supply
PWR-C49-300DC= $920 Catalyst 4900 300-Watt DC Power Supply (Spare)
PWR-C49-300DC/2 $800 Catalyst 4900 300-Watt DC Power Supply Redundant
PWR-C49-300DC-F $800 Cat 4948E-F 300W DC Power Supply Front exhaust
PWR-C49-300DC-F= $920 Cat 4948E-F 300W DC Power Supply Front exhaust
PWR-C49-300DC-F/2 $800 Cat 4948E-F 300W DC Power Supply Front exhaust redundant
PWR-C4-950WAC-R $0 950W AC Config 4 Power Supply front to back cooling
PWR-C4-950WAC-R= $2,100 950W AC Config 4 Power Supply front to back cooling
PWR-C4-950WAC-R/2 $2,100 950W AC Config 4 Power Supply front to back cooling
PWR-C4-950WDC-R $0 950W DC Config 4 Power Supply front to back cooling
PWR-C4-950WDC-R= $2,500 950W DC Config 4 Power Supply front to back cooling
PWR-C4-950WDC-R/2 $2,100 950W DC Config 4 Power Supply front to back cooling
PWR-C49E-300AC-F $500 Cat 4948E-F 300W AC Power Supply Front exhaust
PWR-C49E-300AC-F= $575 Cat 4948E-F 300W AC Power Supply Front exhaust
PWR-C49E-300AC-F/2 $500 Cat 4948E-F 300W AC Power Supply Front exhaust redundant
PWR-C49E-300AC-R $500 Catalyst 4948E 300WAC power supply
PWR-C49E-300AC-R= $575 Catalyst 4948E 300WAC power supply
PWR-C49E-300AC-R/2 $500 Catalyst 4948E 2nd power supply
PWR-C49M-1000AC $1,150 4900M AC power supply, 1000 watts
PWR-C49M-1000AC= $1,150 4900M AC power supply, 1000 watts
PWR-C49M-1000AC/2 $1,150 Redundant AC PS for 4900M
PWR-C49M-1000DC $1,700 4900M DC power supply 1000 watts
PWR-C49M-1000DC= $1,700 4900M DC power supply 1000 watts
PWR-C49M-1000DC/2 $1,700 Redundant DC PS for 4900M
PWR-C4-BLANK $0 Catalyst 9500 power supply blank cover
PWR-C5-125WAC= $1,400 125W AC Config 5 Power Supply
PWR-C5-125WAC/2 $1,470 125W AC Config 5 Power Supply - Secondary Power Supply
PWR-C5-1KWAC= $3,000 1KW AC Config 5 Power Supply
PWR-C5-1KWAC/2 $3,150 1KW AC Config 5 Power Supply - Secondary Power Supply
PWR-C5-600WAC= $2,000 600W AC Config 5 Power Supply
PWR-C5-600WAC/2 $2,100 600W AC Config 5 Power Supply - Secondary Power Supply
PWR-4220-AC $0 AC Power Supply for Cisco ISR 4220
PWR-4220-AC= $295 AC Power Supply for Cisco ISR 4220
PWR-4320-AC $0 AC Power Supply for Cisco ISR 4320
PWR-4320-AC= $300 AC Power Supply for Cisco ISR 4320, Spare
PWR-4320-POE-AC $500 AC Power Supply with POE for Cisco ISR 4320
PWR-4320-POE-AC= $535 AC Power Supply with POE for Cisco ISR 4320, Spare
PWR-4330-AC $0 AC Power Supply for Cisco ISR 4330
PWR-4330-AC= $300 AC Power Supply for Cisco ISR 4330, Spare
PWR-4330-DC $550 DC Power Supply for Cisco ISR 4330
PWR-4330-DC= $650 DC Power Supply for Cisco ISR 4330
PWR-4330-POE-AC $500 AC Power Supply with POE for Cisco ISR 4330
PWR-4330-POE-AC= $610 AC Power Supply for Cisco ISR 4330, Spare
PWR-4430-1000W-AC $0 1000W AC Power Supply for Cisco ISR4430
PWR-4430-AC $0 AC Power Supply for Cisco ISR 4430
PWR-4430-AC/2 $800 AC Power Supply (Secondary PS) for Cisco ISR 4430
PWR-4430-DC $800 DC Power Supply for Cisco ISR 4430
PWR-4430-DC= $1,215 DC Power Supply for Cisco ISR 4430, Spare
PWR-4430-DC/2 $800 DC Power Supply (Secondary PS) for Cisco ISR 4430
PWR-4430-POE-AC $1,600 AC Power Supply with POE for Cisco ISR 4430
PWR-4430-POE-AC= $2,090 500W AC Power Supply for Cisco ISR 4430,Spare
PWR-4430-POE-AC/2 $1,600 500W AC Power Supply (Secondary PS) for Cisco ISR 4430
PWR-4450-1000W-AC $0 1000W AC Power Supply for Cisco ISR4450
PWR-4450-AC $0 AC Power Supply for Cisco ISR 4450 and ISR4350
PWR-4450-AC= $1,215 AC Power Supply for Cisco ISR 4450 and ISR 4350, Spare
PWR-4450-AC/2 $800 AC Power Supply (Secondary PS) for Cisco ISR 4450
PWR-4450-DC $800 DC Power Supply for Cisco ISR 4450 and 4350
PWR-4450-DC/2 $800 DC Power Supply (Secondary PS) for Cisco ISR 4451 and 4351
PWR-4450-POE-AC $1,600 1000W AC PS w/ POE Module for Cisco ISR4450 and ISR4350
PWR-4450-POE-AC= $2,385 1000W AC PS w/ POE Module for Cisco ISR4450/4350, Spare
PWR-4450-POE-AC/2 $1,600 1000W AC PS (Secondary PS) w/ POE Module for Cisco ISR4450
PWR-4460-650-AC $500 650W AC Power Supply for Cisco ISR 4461
PWR-4460-650-AC2 $500 Redundant 650W AC Power Supply for Cisco ISR 4461
PWR-4460-DC $800 DC Power Supply for Cisco ISR 4460
AIR-PWRINJ5= $115 Power Injector (802.3af) for AP 1600, 2600 and 3600 w/o mod
AIR-PWRINJ6 $139 Power Injector (802.3at) for Aironet Access Points
AIR-PWRINJ6= $149 Power Injector (802.3at) for Aironet Access Points
C3K-PWR-1150WAC $1,570 Catalyst 3750-E / 3560-E 1150WAC power supply
C3K-PWR-1150WAC= $1,709 Catalyst 3750-E/3560-E/RPS 2300 1150WAC power supply spare
C3K-PWR-265WAC= $495 Catalyst 3750-E / 3560-E 265WAC power supply spare
C3K-PWR-265WDC= $495 Catalyst 3750-E / 3560-E 265WDC power supply spare
C3K-PWR-300WDC= $800 Catalyst 3560E-12D 300WDC power supply spare
C3K-PWR-750WAC= $1,141 Catalyst 3750-E/3560-E/RPS 2300 750WAC power supply spare
C4KX-PWR-750AC-F $2,100 Catalyst 4500X 750W AC back to front cooling power supply
C4KX-PWR-750AC-F= $2,200 Catalyst 4500X 750W AC back to front cooling power supply
C4KX-PWR-750AC-F/2 $2,100 Catalyst 4500X 750W AC back to front cooling 2nd PWR supply
C4KX-PWR-750AC-R $2,100 Catalyst 4500X 750W AC front to back cooling power supply
C4KX-PWR-750AC-R= $2,205 Catalyst 4500X 750W AC front to back cooling power supply
C4KX-PWR-750AC-R/2 $2,100 Catalyst 4500X 750W AC front to back cooling 2nd PWR supply
C4KX-PWR-750DC-F $3,150 Catalyst 4500X 750W DC back to front cooling power supply
C4KX-PWR-750DC-F= $3,150 Catalyst 4500X 750W DC back to front cooling power supply
C4KX-PWR-750DC-F/2 $3,150 Catalyst 4500X 750W DC back to front cooling 2nd PWR supply
C4KX-PWR-750DC-R $3,150 Catalyst 4500X 750W DC front to back cooling power supply
C4KX-PWR-750DC-R= $3,150 Catalyst 4500X 750W DC front to back cooling power supply
C4KX-PWR-750DC-R/2 $3,150 Catalyst 4500X 750W DC front to back cooling 2nd PWR supply
C9400-PWR-2100AC $2,040 Cisco Catalyst 9400 Series 2100W AC Power Supply
C9400-PWR-2100AC= $2,040 Cisco Catalyst 9400 Series 2100W AC Power Supply(Spare)
C9400-PWR-3200AC $2,000 Cisco Catalyst 9400 Series 3200W AC Power Supply
C9400-PWR-3200AC= $2,000 Cisco Catalyst 9400 Series 3200W AC Power Supply

Cisco Power Supply nổi bật được nhiều khách hàng lựa chọn

Cisco Catalyst 90 Power Supply Cisco Router ISR 4000 Power Supply
Cisco Catalyst 9300 Power Supply
Cisco Router ISR 1000 Power Supply
Cisco Catalyst 9400 Power Supply Cisco Router ISR 3900 Power Supply
Cisco Catalyst 9500 Power Supply Cisco Router ISR 3800 Power Supply
Cisco Catalyst 3850 Power Supply
Cisco Router ISR 2900 Power Supply
Cisco Catalyst 3750 Power Supply Cisco Router ISR 2800 Power Supply
Cisco Catalyst 3650 Power Supply Cisco Router ISR 1900 Power Supply
Cisco Catalyst 3560 Power Supply
Cisco Router ISR 1800 Power Supply
Cisco Catalyst 2960 Power Supply Cisco Router ISR Power Supply
 Cisco Catalyst 2950 Power Supply Cisco Router ASR Power Supply
Cisco Cisco Nexus Power Supply Cisco Router Wireless Power Supply Injector

PWR-C4-950WAC-R

Mã P/N: PWR-C4-950WAC-R
$1-$700

PWR-C1-350WAC-P

Mã P/N: PWR-C1-350WAC-P=
VND 6,000,000

PWR-C2-250WAC

Mã P/N: PWR-C2-250WAC=
$1-$400

C9K-PWR-650WAC-R

Mã P/N: C9K-PWR-650WAC-R/2
$1-$800

PWR-C1-350WAC

Mã P/N: PWR-C1-350WAC=
$1-$400

PWR-C1-715WAC

Mã P/N: PWR-C1-715WAC=
$1-$600

PWR-C5-125WAC

Mã P/N: PWR-C5-125WAC=
$1-$600

PWR-C5-600WAC

Mã P/N: PWR-C5-600WAC
$1-$700

C9400-PWR-3200AC

Mã P/N: C9400-PWR-3200AC
$1-$700

C9400-PWR-2100AC

Mã P/N: C9400-PWR-2100AC
$1-$700