Core Switch Cisco Catalyst 9500 Series 

Core Switch Cisco Catalyst 9500 Series

Bảng giá list discount% từ nhà phân phối Core Switch Cisco Catalyst 9500 Series​

Giá List (USD)  Mô tả
C9500-12Q-10E $17,500 9500 10Y DNA Essentials, HW
C9500-12Q-A $18,850 Catalyst 9500 12-port 40G switch, Advantage
C9500-12Q-A= $17,500 Catalyst 9500 12-port 40G, Adv. License, no PS, no Fan
C9500-12Q-E $18,850 Catalyst 9500 12-port 40G switch, Network Essentials
C9500-12Q-E= $17,500 Catalyst 9500 12-port 40G, Ess. License, no PS, no Fan
C9500-12Q-E-A-3 $6,900 9500 DNA Essentials to Advantage 3 Year License - Low
C9500-12Q-E-A-5 $11,040 9500 DNA Essentials to Advantage 5 Year License - Low
C9500-12Q-E-A-7 $15,640 9500 DNA Essentials to Advantage 7 Year License - Low
C9500-16X-10A $16,100 9500 10Y DNA Advantage, HW
C9500-16X-10E $16,100 9500 10Y DNA Essentials, HW
C9500-16X-1A $16,100 Fed Only, 9500 16P10G 1Y DNA Advantage, HW
C9500-16X-1E $16,100 Fed Only, 9500 16P10G 1Y DNA Essentials, HW
C9500-16X-2Q-A $16,515 Catalyst 9500 16-port 10G, 2-port 40G switch
C9500-16X-2Q-E $16,515 Catalyst 9500 16-port 10G, 2-port 40G switch
C9500-16X-A $16,535 Catalyst 9500 16-port 10Gig switch, Advantage
C9500-16X-E $16,535 Catalyst 9500 16-port 10Gig switch, Essentials
C9500-16X-E-A-3 $6,900 9500 DNA Essentials to Advantage 3 Year License - Low
C9500-16X-E-A-5 $11,040 9500 DNA Essentials to Advantage 5 Year License - Low
C9500-16X-E-A-7 $15,640 9500 DNA Essentials to Advantage 7 Year License - Low
C9500-16X-EDU $16,100 Catalyst 9500 16-port 10G, K12
C9500-24Q-10E $24,700 9500 10Y DNA Essentials, HW
C9500-24Q-A $26,330 Catalyst 9500 24-port 40G switch, Network Advantage
C9500-24Q-A= $24,700 Catalyst 9500 24-port 40G, Adv. License, no PS, no Fan
C9500-24Q-E $26,330 Catalyst 9500 24-port 40G switch, Network Essentials
C9500-24Q-E= $24,700 Catalyst 9500 24-port 40G, Essentials License, no PS, no Fan
C9500-24Q-E-A-3 $11,800 9500 DNA Essentials to Advantage 3 Year License
C9500-24Q-E-A-5 $18,880 9500 DNA Essentials to Advantage 5 Year License
C9500-24Q-E-A-7 $26,750 9500 DNA Essentials to Advantage 7 Year License
C9500-24X-A $16,560 Catalyst 9500 16-port 10G, 8-port 10G switch
C9500-24X-E $16,100 Catalyst 9500 16-port 10G, 8-port 10G switch
C9500-24Y4C-1A $21,600 9500 24x1/10/25G and 4-port 40/100G 1Y DNA Advantage
C9500-24Y4C-1E $21,600 9500 24x1/10/25G and 4-port 40/100G 1Y DNA Essentials
C9500-24Y4C-A $21,600 Catalyst 9500 24x1/10/25G and 4-port 40/100G, Advantage
C9500-24Y4C-E $21,600 Catalyst 9500 24x1/10/25G and 4-port 40/100G, Essential
C9500-24Y4C-EA-3 $6,900 C9500 24P25G, Essentials to Advantage Upgrade, 3 Years
C9500-24Y4C-EA-5 $11,040 C9500 24P25G, Essentials to Advantage Upgrade, 5 Years
C9500-24Y4C-EA-7 $15,640 C9500 24P25G, Essentials to Advantage Upgrade, 7 Years
C9500-24Y4C-EDU $21,600 Catalyst 9500 24x1/10/25G and 4-port 40/100G, K12
C9500-32C-10A $32,400 9500 10Y DNA Advantage, HW
C9500-32C-A $32,400 Catalyst 9500 32-port 100G only, Advantage
C9500-32C-E $32,400 Catalyst 9500 32-port 100G only, Essential
C9500-32C-E-A-3 $11,800 C9500 32P100G, Essentials to Advantage Upgrade, 3 Years
C9500-32C-E-A-5 $18,880 C9500 32P100G, Essentials to Advantage Upgrade, 5 Years
C9500-32C-E-A-7 $26,750 C9500 32P100G, Essentials to Advantage Upgrade, 7 Years
C9500-32C-EDU $32,400 Catalyst 9500 32x100G, K12
C9500-32QC-1A $29,900 9500 1Y DNA Advantage, HW
C9500-32QC-A $29,900 Catalyst 9500 32-port 40/100G only, Advantage
C9500-32QC-E $29,900 Catalyst 9500 32-port 40/100G only, Essential
C9500-32QC-E-A-3 $11,800 C9500 32P40G, Essentials to Advantage Upgrade, 3 Years
C9500-32QC-E-A-5 $18,880 C9500 32P40G, Essentials to Advantage Upgrade, 5 Years
C9500-32QC-E-A-7 $26,750 C9500 32P40G, Essentials to Advantage Upgrade, 7 Years
C9500-32QC-EDU $29,900 Catalyst 9500 32x40G, K12
C9500-40X-10A $24,700 9500 10Y DNA Advantage, HW
C9500-40X-10E $24,700 9500 10Y DNA Essentials, HW
C9500-40X-2Q-A $26,260 Catalyst 9500 40 x 10G, 2 x 40G Bundle, Network Advantage
C9500-40X-2Q-E $26,290 Catalyst 9500 40 x 10G, 2 x 40G Bundle, Network Essentials
C9500-40X-A $26,255 Catalyst 9500 40-port 10Gig switch, Network Advantage
C9500-40X-A= $24,700 Catalyst 9500 40-port 10G, Adv. License, no PS, no Fan
C9500-40X-A-FTTD $13,700 9500 - 40 x 1G, 1 x 950W AC PSU, 3Y DNA Advantage
C9500-40X-E $26,255 Catalyst 9500 40-port 10Gig switch, Network Essentials
C9500-40X-E= $24,700 Catalyst 9500 40-port 10G, Ess. License, no PS, no Fan
C9500-40X-E-A-3 $11,800 9500 DNA Essentials to Advantage 3 Year License
C9500-40X-E-A-5 $18,880 9500 DNA Essentials to Advantage 5 Year License
C9500-40X-E-A-7 $26,750 9500 DNA Essentials to Advantage 7 Year License
C9500-48X-A $26,400 Catalyst 9500 48-port 10G bundle, Network Advantage
C9500-48X-E $26,400 Catalyst 9500 48-port 10G Bundle, Network Essentials
C9500-48Y4C $0 Catalyst 9500 Base PID
C9500-48Y4C-1E $23,500 9500 1Y DNA Essentials, HW
C9500-48Y4C-A $23,500 Catalyst 9500 48-port x 1/10/25G + 4-port 40/100G, Advantage
C9500-48Y4C-A-BUN $46,840 2 x C9500-48Y4C, 8 x QSFP-40G-SR-BD
C9500-48Y4C-E $23,500 Catalyst 9500 48-port x 1/10/25G + 4-port 40/100G, Essential
C9500-48Y4C-EA-3 $11,800 C9500 48P25G, Essentials to Advantage Upgrade, 3 Years
C9500-48Y4C-EA-5 $18,880 C9500 48P25G, Essentials to Advantage Upgrade, 5 Years
C9500-48Y4C-EA-7 $26,750 C9500 48P25G, Essentials to Advantage Upgrade, 7 Years
C9500-48Y4C-EDU $23,500 Catalyst 9500 48-port x 1/10/25G and 4-port 40/100G , EDU

Phụ kiện mua thêm cho Core Switch Cisco 9500

C9500-NM-2Q $4,100 Cisco Catalyst 9500 2 x 40GE Network Module
C9500-NM-2Q= $4,100 Cisco Catalyst 9500 2 x 40GE Network Module
C9500-NM-8X $4,100 Cisco Catalyst 9500 8 x 10GE Network Module
C9500-NM-8X= $4,100 Cisco Catalyst 9500 8 x 10GE Network Module
C9500-NM-BLANK $0 Catalyst 9500 network module blank cover
C9K-PWR-1600WAC-R $3,000 Catalyst 9500 1600W Power Supply
C9K-PWR-1600WAC-R= $3,000 Catalyst 9500 1600W Power Supply
C9K-PWR-1600WACR/2 $3,000 1600W AC Config 4 Power Supply front to back cooling
C9K-PWR-1600WDC-R $3,000 1600W DC Config 4 Power Supply front to back cooling
C9K-PWR-1600WDCR/2 $3,000 1600W DC Config 4 Power Supply front to back cooling
C9K-PWR-650WAC-R $2,100 650W AC Config 4 Power Supply front to back cooling
C9K-PWR-650WAC-R/2 $2,100 650W AC Config 4 Power Supply front to back cooling
C9K-PWR-930WDC-R $2,100 930W DC Config 4 Power Supply front to back cooling
C9K-PWR-930WDC-R/2 $2,100 930W DC Config 4 Power Supply front to back cooling

Tìm hiểu thông số kỹ thật mô tả tính năng đặc điểm Cisco Catalyst C9500 datasheet

Cisco Catalyst 9500 datasheet
 
Catalyst C9500-12Q-A Switch Catalyst C9500-24Y4C Switch
Catalyst C9500-12Q-E Switch Catalyst C9500-32C Switch
Catalyst C9500-16X-A Switch Catalyst C9500-32QC Switch
Catalyst C9500-16X-E Switch Catalyst C9500-40X-A Switch
Catalyst C9500-24Q-A Switch Catalyst C9500-40X-E Switch
Catalyst C9500-24Q-E Switch Catalyst C9500-48Y4C Switch

C9500-NM-8X

Mã P/N: C9500-NM-8X=
(60% OFF)

Cisco C9500-48Y4C-E

Mã P/N: C9500-48Y4C-E
(60% OFF)

Cisco C9500-48Y4C-A

Mã P/N: C9500-48Y4C-A
(60% OFF)

Cisco C9500-24Y4C-E

Mã P/N: C9500-24Y4C-E
(60% OFF)

Cisco C9500-24Y4C-A

Mã P/N: C9500-24Y4C-A
(60% OFF)

Cisco C9500-24Q-E

Mã P/N: C9500-24Q-E
(60% OFF)

Cisco C9500-16X-A

Mã P/N: C9500-16X-A
(60% OFF)

Cisco C9500-12Q-E

Mã P/N: C9500-12Q-E
(60% OFF)

C9K-PWR-650WAC-R

Mã P/N: C9K-PWR-650WAC-R/2
$1-$800