Core Switch Cisco 9400 Series

Core Switch Cisco Catalyst 9400 Series

Bảng giá list discount% từ nhà phân phối Cisco Catalyst 9400 Series

Giá List (USD)  Mô tả
C9407R $5,100 Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis
C9407R= $5,580 Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis Spare
C9407R-96U-BNDL-A $18,400 Catalyst 9400 Series 7 slot, Sup, 2xC9400-LC-48U, DNA-A LIC
C9407R-96U-BNDL-E $18,400 Catalyst 9400 Series 7 slot, Sup, 2xC9400-LC-48U , DNA-E LIC
C9404R $2,040 Cisco Catalyst 9400 Series 4 slot chassis
C9404R= $2,040 Cisco Catalyst 9400 Series 4 slot chassis spare
C9404R-48U-BNDL-A $16,400 Catalyst 9400 Series 4 slot, Sup, 1xC9400-LC-48U, DNA-A LIC
C9404R-48U-BNDL-E $16,400 Catalyst 9400 Series 4 slot, Sup, 1xC9400-LC-48U , DNA-E LIC
C9410R $8,160 Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis
C9410R= $8,976 Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis
C9410R-96U-BNDL-A $30,400 Catalyst 9400 Series 10 slot,Sup, 2xC9400-LC-48U, DNA-A LIC
C9410R-96U-BNDL-E $30,400 Catalyst 9400 Series 10 slot,Sup, 2xC9400-LC-48U, DNA-E LIC

Lựa chọn phụ kiện cho chuyển mạch core switch Cisco 9400 series

Giá List (USD)  Mô tả
C9400-DNA-A= $0 Cisco Catalyst 9400 DNA Advantage Term License
C9400-DNA-A-1R $6,820 Cisco DNA Advantage C9400 1Y, For Renewal Only
C9400-DNA-A-3R $12,850 Cisco DNA Advantage C9400 3Y, For Renewal Only
C9400-DNA-A-3Y $12,850 Cisco Catalyst 9400 DNA Advantage 3 Year License
C9400-DNA-A-5R $20,560 Cisco DNA Advantage C9400 5Y, For Renewal Only
C9400-DNA-A-5Y $21,420 Cisco Catalyst 9400 DNA Advantage - 5 Year License
C9400-DNA-A-7R $29,130 Cisco DNA Advantage C9400 7Y, For Renewal Only
C9400-DNA-A-7Y $29,990 Cisco Catalyst 9400 DNA Advantage 7 Year License
C9400-DNA-E $0 Cisco Catalyst 9400 DNA Essential Term License
C9400-DNA-E= $0 Cisco Catalyst 9400 DNA Essential Term License
C9400-DNA-E-1R $1,950 Cisco Catalyst 9400 DNA Essential 1Y Renewal
C9400-DNA-E-3R $3,670 Cisco DNA Essentials C9400 3Y, For Renewal Only
C9400-DNA-E-3Y $3,670 Cisco Catalyst 9400 DNA Essential 3 Year License
C9400-DNA-E-5R $5,875 Cisco DNA Essentials C9400 5Y, For Renewal Only
C9400-DNA-E-5Y $6,120 Cisco Catalyst 9400 DNA Essential 5 Year License
C9400-DNA-E-7R $8,320 Cisco DNA Essentials C9400 7Y, For Renewal Only
C9400-DNA-E-7Y $8,570 Cisco Catalyst 9400 DNA Essential 7 Year License
C9400-DNA-P-3Y $16,250 C9400 DNA Premier 3 Year Term License
C9400-DNA-P-5Y $25,520 C9400 DNA Premier 5 Year Term License
C9400-LC-24S $14,000 Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port Gigabit Ethernet(SFP)
C9400-LC-24S= $14,000 Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port Gigabit Ethernet(SFP)
C9400-LC-24S-RF $11,200 CiscoCatalyst9400Series24-PrtGBEthernet(SFP)REMANUFACTURED
C9400-LC-24XS $24,480 Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port 10 Gigabit Ethernet(SFP+)
C9400-LC-24XS= $24,480 Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port 10 Gigabit Ethernet(SFP+)
C9400-LC-24XS-RF $19,584 CiscoCatalyst9400Series24-Prt10GBEthernetSFP+REMANUFACTURED
C9400-LC-48H $9,180 Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE+ 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-48H= $9,180 Cisco Catalyst 9400 Series 48Port UPOE+
C9400-LC-48H-B $3,000 Catalyst 9400 Series 2xC9400-LC-48H for Bundle Select
C9400-LC-48H-B1 $1,500 Catalyst 9400 Series 1xC9400-LC-48H for Bundle Select
C9400-LC-48P $7,500 Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port POE+ 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-48P= $7,500 Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port POE+ 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-48P-B $0 Cisco Catalyst 9400 Series 2xC9400-LC-48P for Bundle Select
C9400-LC-48P-B1 $0 Cisco Catalyst 9400 Series 1xC9400-LC-48P for Bundle Select
C9400-LC-48P-RF $6,000 CiscoCtlyst9400Srs48-PrtPOE+10/100/1000(RJ-45)REMANUFACTURED
C9400-LC-48S $25,000 Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port Gigabit Ethernet(SFP)
C9400-LC-48S= $25,000 Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port Gigabit Ethernet(SFP)
C9400-LC-48S-RF $20,000 CiscoCatalyst9400Series48-PortGBEthernet(SFP)REMANUFACTURED
C9400-LC-48T $7,140 Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-48T= $7,140 Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-48T-RF $5,712 CiscoCtayst9400Seris48-Prt10/100/1000(RJ-45)REMANUFACTURED
C9400-LC-48U $9,180 Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-48U= $9,180 Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE 10/100/1000 (RJ-45)
C9400-LC-48U-B $0 Cisco Catalyst 9400 Series 2xC9400-LC-48U for Bundle Select
C9400-LC-48U-B1 $0 Cisco Catalyst 9400 Series 1xC9400-LC-48U for Bundle Select
C9400-LC-48U-RF $7,344 CiscoCtlyt9400Sris48-PrtUPOE10/100/1000(RJ-45)REMANUFACTURED
C9400-LC-48UX= $11,500 Cisco Catalyst 9400 Series 48Port UPOE w/ 24p mGig 24p RJ-45
C9400-LC-48UX-RF $9,200 CiscoCatlyst9400Sris48PrtUPOEw/24pmGig24pRJ-45REMANUFACTURED
C9400-LIC= $0 Electronic SW License for C9400 Switches
C9400-NW-A $0 Cisco Catalyst 9400 Network Advantage License
C9400-PWR-2100AC $2,040 Cisco Catalyst 9400 Series 2100W AC Power Supply
C9400-PWR-2100AC= $2,040 Cisco Catalyst 9400 Series 2100W AC Power Supply(Spare)
C9400-PWR2100AC-RF $1,632 CiscoCtlyst9400Sris 2100W ACPwrSupply REMANUFACTURED
C9400-PWR-3200AC $2,040 Cisco Catalyst 9400 Series 3200W AC Power Supply
C9400-PWR-3200AC= $2,040 Cisco Catalyst 9400 Series 3200W AC Power Supply
C9400-PWR3200AC-RF $1,632 Cisco Catalyst 9400 Series3200WACPowerSupplyREMANUFACTURED
C9400-PWR-BLANK $0 Cisco Catalyst 9400 Series Power Supply Blank Cover
C9400-PWR-BLANK= $55 Cisco Catalyst 9400 Series Power Supply Blank Cover Spare
C9400-S-BLANK $0 Cisco Catalyst 9400 Series Slot Blank Cover
C9400-S-BLANK= $51 Cisco Catalyst 9400 Series Slot Blank Cover (Spare)
C9400-SR-BLANK= $0 Cisco Catalyst 9400 Series R Slot Blank Cover (Spare)
C9400-SSD-240GB $2,040 Cisco Catalyst 9400 Series 240GB M2 SATA memory (Supervisor)
C9400-SSD-240GB= $2,040 Cisco Catalyst 9400 Series 240GB M2 SATA memory (Supervisor)
C9400-SSD-480GB= $3,570 Cisco Catalyst 9400 Series 480GB M2 SATA memory (Supervisor)
C9400-SSD-960GB= $6,120 Cisco Catalyst 9400 Series 960GB M2 SATA memory (Supervisor)
C9400-SSD-NONE $0 No SSD Memory Selected
C9400-SUP-1 $14,280 Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1 Module
C9400-SUP-1= $20,400 Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1 Module Spare
C9400-SUP-1/2 $14,280 Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor 1 Module
C9400-SUP-1-B $0 Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor-1 Bundle Select Option
C9400-SUP-1-RF $16,320 Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1Module REMANUFACTURED
C9400-SUP-1XL= $25,500 Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1XL Module Spare
C9400-SUP-1XL0-RF $20,400 Cisco Catalyst 9400SrisSupervisr1XLModule REMANUFACTURED
C9400-SUP-1XL/2 $19,380 Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor 1XL Module
C9400-SUP-1XL-B $5,100 Cisco Catalyst 9400 Series Sup-1XL Bundle Select Option
C9400-SUP-1XL-RF $20,400 Cisco Catalyst 9400 SeriesSupervisor1XLModule REMANUFACTURED
C9400-SUP-1XL-Y $19,380 Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1XL with 25G Module
C9400-SUP-1XL-Y= $25,500 Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1XL with 25G Module
C9400-SUP-1XL-Y/2 $19,380 Cisco Catalyst 9400 Series Red Supervisor1XL with 25G Module
C9400-SUP-1XL-Y-B $5,100 Cisco Catalyst 9400 Series Sup-1XL-Y Bundle Select Option

Tìm hiểu thông số kỹ thật mô tả tính năng đặc điểm Cisco Catalyst 9400 datasheet

Cisco Catalyst 9400 datasheet
Cisco 9400 Supervisor Engine module datasheet

Cisco 9400 Series Line Cards datasheet

Catalyst C9404R Switch Catalyst C9407R Switch
Catalyst C9410R Switch  

C9400-LC-48T

Mã P/N: C9400-LC-48T
$1-$4500

C9400-LC-24S

Mã P/N: C9400-LC-24S
$1-$6000

C9400-LC-24XS

Mã P/N: C9400-LC-24XS
$1-$11000

Cisco C9400-SUP-1XL-Y

Mã P/N: C9400-SUP-1XL-Y=
$1-$7000

Cisco C9400-SUP-1

Mã P/N: C9400-SUP-1=
$1-$6000

Cisco C9407R

Mã P/N: C9407R
$1-$6000

Cisco C9407R-96U-BNDL-A

Mã P/N: C9407R-96U-BNDL-A
(60% OFF)

Cisco C9407R-96U-BNDL-E

Mã P/N: C9407R-96U-BNDL-E
$1-$6000

Cisco C9404R

Mã P/N: C9404R
$1-$5000

Cisco C9404R-48U-BNDL-A

Mã P/N: C9404R-48U-BNDL-A
$1-$5000

Cisco C9404R-48U-BNDL-E

Mã P/N: C9404R-48U-BNDL-E
$1-$5000

Cisco C9410R

Mã P/N: C9410R
$1-$5900

Cisco C9410R-96U-BNDL-E

Mã P/N: C9410R-96U-BNDL-E
$1-$9900

Cisco C9410R-96U-BNDL-A

Mã P/N: C9410R-96U-BNDL-A
$1-$9900

C9400-PWR-3200AC

Mã P/N: C9400-PWR-3200AC
$1-$700

C9400-PWR-2100AC

Mã P/N: C9400-PWR-2100AC
$1-$700