Cisco 40GBASE Meraki QSFP Original

Cisco 40GBASE Meraki QSFP Original

Bảng giá list discount% từ nhà phân phối module quang Cisco 40G Meraki QSFP

Giá List (USD)  Mô tả module quang QSFP 40G và cáp
MA-QSFP-40G-CSR4 $3,295 Meraki CSR4 QSFP 40G Transceiver
MA-QSFP-40G-LR4 $10,900 Meraki LR4 QSFP 40G Transceiver
MA-QSFP-40G-SR4 $3,295 Meraki SR4 QSFP 40G Transceiver
MA-QSFP-40G-SR-BD $1,095 Meraki SR-BD QSFP 40G Transceiver
QSFP-40G-BD-RX $1,095 QSFP40G BiDi-Monitor Short-reach Transceiver For Data Broker
QSFP-40G-BD-RX= $1,095 QSFP40G BiDi-Monitor Short-reach Transceiver For Data Broker
QSFP-40G-CSR4 $2,995 QSFP 4x10GBASE-SR Transceiver Module, MPO, 300M
QSFP-40G-CSR4= $3,137 QSFP 4x10GBASE-SR Transceiver Module, MPO, 300M
QSFP-40G-CSR-S $1,995 40GBASE-CSR QSFP Transceiver Module with LC Connector
QSFP-40G-CSR-S= $1,995 40GBASE-CSR QSFP Transceiver Module with LC Connector
QSFP-40GE-LR4 $13,995 QSFP 40GBASE-LR4 Transceiver Module, LC, 10KM
QSFP-40GE-LR4= $13,995 QSFP 40GBASE-LR4 Transceiver Module, LC, 10KM
QSFP-40G-ER4 $37,495 QSFP 40GBASE-ER4 Transceiver Module, LC, 40KM
QSFP-40G-ER4= $39,658 QSFP 40GBASE-ER4 Transceiver Module, LC, 40KM
QSFP-40G-LR4 $14,995 QSFP 40GBASE-LR4 OTN Transceiver, LC, 10KM
QSFP-40G-LR4= $15,697 QSFP 40GBASE-LR4 OTN Transceiver, LC, 10KM
QSFP-40G-LR4-S $10,900 QSFP 40GBASE-LR4 Trnscvr Mod, LC, 10km, Enterprise-Class
QSFP-40G-LR4-S= $11,476 QSFP 40GBASE-LR4 Trnscvr Mod, LC, 10km, Enterprise-Class
QSFP-40G-SR4 $3,128 40GBASE-SR4 QSFP Transceiver Module with MPO Connector
QSFP-40G-SR4= $3,128 40GBASE-SR4 QSFP Transceiver Module with MPO Connector
QSFP-40G-SR4-S $1,690 40GBASE-SR4 QSFP Trnscvr Module, MPO Conn, Enterprise-Class
QSFP-40G-SR4-S= $1,690 40GBASE-SR4 QSFP Trnscvr Module, MPO Conn, Enterprise-Class
QSFP-40G-SR-BD $1,4 QSFP40G BiDi Short-reach Transceiver
QSFP-40G-SR-BD= $1,4 QSFP40G BiDi Short-reach Transceiver
QSFP-H40G-CU0-5M $250 40GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 0.5m
QSFP-H40G-CU0-5M= $274 40GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 0.5m
QSFP-H40G-CU1M $250 40GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 1m
QSFP-H40G-CU1M= $273 40GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 1m
QSFP-H40G-CU2M $250 40GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 2m
QSFP-H40G-CU2M= $278 40GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 2m
QSFP-H40G-CU3M $276 40GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 3m
QSFP-H40G-CU3M= $277 40GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 3m
QSFP-H40G-CU4M $375 40GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 4m
QSFP-H40G-CU4M= $407 40GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 4m
QSFP-H40G-CU5M $375 40GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 5m
QSFP-H40G-CU5M= $414 40GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 5m
QSFP-H40G-ACU10M $1,250 40GBASE-CR4 Active Copper Cable, 10m
QSFP-H40G-ACU10M= $1,404 40GBASE-CR4 Active Copper Cable, 10m
QSFP-H40G-ACU7M $1,100 40GBASE-CR4 Active Copper Cable, 7m
QSFP-H40G-ACU7M= $1,230 40GBASE-CR4 Active Copper Cable, 7m
QSFP-H40G-AOC10M $1,000 40GBASE Active Optical Cable, 10m
QSFP-H40G-AOC10M= $1,108 40GBASE Active Optical Cable, 10m
QSFP-H40G-AOC15M $1,0 40GBASE Active Optical Cable, 15m
QSFP-H40G-AOC15M= $1,321 40GBASE Active Optical Cable, 15m
QSFP-H40G-AOC1M $850 40GBASE Active Optical Cable, 1m
QSFP-H40G-AOC1M= $946 40GBASE Active Optical Cable, 1m
QSFP-H40G-AOCM $1,400 40GBASE Active Optical Cable, m
QSFP-H40G-AOCM= $1,531 40GBASE Active Optical Cable, m
QSFP-H40G-AOC25M $1,400 40GBASE Active Optical Cable, 25m
QSFP-H40G-AOC25M= $1,534 40GBASE Active Optical Cable, 25m
QSFP-H40G-AOC2M $850 40GBASE Active Optical Cable, 2m
QSFP-H40G-AOC2M= $947 40GBASE Active Optical Cable, 2m
QSFP-H40G-AOC30M $1,400 40GBASE Active Optical Cable, 30m
QSFP-H40G-AOC30M= $1,539 40GBASE Active Optical Cable, 30m
QSFP-H40G-AOC3M $850 40GBASE Active Optical Cable, 3m
QSFP-H40G-AOC3M= $948 40GBASE Active Optical Cable, 3m
QSFP-H40G-AOC5M $1,000 40GBASE Active Optical Cable, 5m
QSFP-H40G-AOC5M= $1,104 40GBASE Active Optical Cable, 5m
QSFP-H40G-AOC7M $1,000 40GBASE Active Optical Cable, 7m
QSFP-H40G-AOC7M= $1,106 40GBASE Active Optical Cable, 7m

Tìm hiểu thông số kỹ thật mô tả tính năng đặc điểm modules Cisco 40GB QSFP datasheet

Cisco QSFP 40G datasheet
 
Cisco QSFP-40G-SR4-S (S-Class) Cisco QSFP to Four SFP+ copper breakout cables
Cisco QSFP-40G-LR4-S (S-Class) Cisco QSFP to QSFP copper direct-attach cables
Cisco QSFP 40G BiDi Cisco QSFP to Four SFP+ active optical breakout cables
Cisco QSFP-40G-BD-RX Cisco QSFP to QSFP active optical cables 
Cisco QSFP-40G-CSR-S (S-Class) Cisco QSFP-40G to SFP-10G Adapter Module
Cisco QSFP-40G-SR4 Cisco QSFP-40G-ER4
Cisco FET-40G Cisco QSFP-40G-LR4
Cisco QSFP-40G-CSR4 Cisco WSP-Q40GLR4L (QSFP-LR4-Lite)