Cisco SFP 25G Original

Cisco 25GBASE SFP28 Original

Bảng giá list discount% từ nhà phân phối Cisco 25GBASE SFP28 Original

Giá List (USD)  Mô tả module quang 25G Cisco và cáp AOC DAC
SFP-25G-SR-S $995 25GBASE-SR SFP Module
SFP-25G-SR-S= $1,067 25GBASE-SR SFP Module
SFP-10/25G-CSR-S $1,095 Dual Rate 10/25GBASE-CSR SFP Module
SFP-10/25G-CSR-S= $1,095 Dual Rate 10/25GBASE-CSR SFP Module
SFP-10/25G-LR-S $2,200 10/25GBASE-LR SFP28 Module
SFP-10/25G-LR-S= $2,346 10/25GBASE-LR SFP28 Module
QSFP-4SFP25G-CU1M $475 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 1m
QSFP-4SFP25G-CU1M= $546 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 1m
QSFP-4SFP25G-CU2M $475 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 2m
QSFP-4SFP25G-CU2M= $546 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 2m
QSFP-4SFP25G-CU3M $475 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 3m
QSFP-4SFP25G-CU3M= $546 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 3m
QSFP-4SFP25G-CU5M $700 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 5m
QSFP-4SFP25G-CU5M= $805 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 5m
SFP-25G-AOC10M $520 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 10M
SFP-25G-AOC10M= $598 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 10M
SFP-25G-AOC1M $420 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 1M
SFP-25G-AOC1M= $483 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 1M
SFP-25G-AOC2M $420 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 2M
SFP-25G-AOC2M= $483 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 2M
SFP-25G-AOC3M $420 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 3M
SFP-25G-AOC3M= $483 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 3M
SFP-25G-AOC4M $520 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 4M
SFP-25G-AOC4M= $598 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 4M
SFP-25G-AOC5M $520 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 5M
SFP-25G-AOC5M= $598 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 5M
SFP-25G-AOC7M $520 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 7M
SFP-25G-AOC7M= $598 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 7M

Tìm hiểu thông số kỹ thật mô tả tính năng đặc điểm Cisco 25GB SFP28 datasheet

Cisco SFP28 25G datasheet
 
25G Direct Attached Cables (DAC) 10/25G Cisco Short Reach (CSR) Module
25G Active Optical Cables (AOC) 10/25G Long Reach (LR) Module
25G Short Reach (SR) Module  

SFP-10/25G-LR-I

Mã P/N: SFP-10/25G-LR-I

SFP-H25G-CU1M

Mã P/N: SFP-H25G-CU1M

SFP-H25G-CU1.5M

Mã P/N: SFP-H25G-CU1.5M

SFP-H25G-CU2M

Mã P/N: SFP-H25G-CU2M

SFP-H25G-CU2.5M

Mã P/N: SFP-H25G-CU2.5M

SFP-H25G-CU3M

Mã P/N: SFP-H25G-CU3M

SFP-H25G-CU4M

Mã P/N: SFP-H25G-CU4M

SFP-H25G-CU5M

Mã P/N: SFP-H25G-CU5M

SFP-25G-AOC7M

Mã P/N: SFP-25G-AOC7M

SFP-25G-AOC5M

Mã P/N: SFP-25G-AOC5M

SFP-25G-AOC4M

Mã P/N: SFP-25G-AOC4M

SFP-25G-AOC3M

Mã P/N: SFP-25G-AOC3M

SFP-25G-AOC2M

Mã P/N: SFP-25G-AOC2M

SFP-25G-AOC1M

Mã P/N: SFP-25G-AOC1M

SFP-25G-AOC10M

Mã P/N: SFP-25G-AOC10M

QSFP-4SFP25G-CU1M

Mã P/N: QSFP-4SFP25G-CU1M

QSFP-4SFP25G-CU2M

Mã P/N: QSFP-4SFP25G-CU2M

QSFP-4SFP25G-CU3M

Mã P/N: QSFP-4SFP25G-CU3M

QSFP-4SFP25G-CU5M

Mã P/N: QSFP-4SFP25G-CU5M

SFP-10/25G-LR-S

Mã P/N: SFP-10/25G-LR-S

SFP-10/25G-CSR-S

Mã P/N: SFP-10/25G-CSR-S

SFP-25G-SR-S

Mã P/N: SFP-25G-SR-S