Cisco SFP 25G Original

Cisco 25GBASE SFP28 Original

Bảng giá list discount% từ nhà phân phối Cisco 25GBASE SFP28 Original

Giá List (USD)  Mô tả module quang 25G Cisco và cáp AOC DAC
SFP-25G-SR-S $995 25GBASE-SR SFP Module
SFP-25G-SR-S= $1,067 25GBASE-SR SFP Module
SFP-10/25G-CSR-S $1,095 Dual Rate 10/25GBASE-CSR SFP Module
SFP-10/25G-CSR-S= $1,095 Dual Rate 10/25GBASE-CSR SFP Module
SFP-10/25G-LR-S $2,200 10/25GBASE-LR SFP28 Module
SFP-10/25G-LR-S= $2,346 10/25GBASE-LR SFP28 Module
QSFP-4SFP25G-CU1M $475 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 1m
QSFP-4SFP25G-CU1M= $546 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 1m
QSFP-4SFP25G-CU2M $475 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 2m
QSFP-4SFP25G-CU2M= $546 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 2m
QSFP-4SFP25G-CU3M $475 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 3m
QSFP-4SFP25G-CU3M= $546 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 3m
QSFP-4SFP25G-CU5M $700 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 5m
QSFP-4SFP25G-CU5M= $805 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 5m
SFP-25G-AOC10M $520 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 10M
SFP-25G-AOC10M= $598 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 10M
SFP-25G-AOC1M $420 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 1M
SFP-25G-AOC1M= $483 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 1M
SFP-25G-AOC2M $420 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 2M
SFP-25G-AOC2M= $483 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 2M
SFP-25G-AOC3M $420 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 3M
SFP-25G-AOC3M= $483 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 3M
SFP-25G-AOC4M $520 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 4M
SFP-25G-AOC4M= $598 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 4M
SFP-25G-AOC5M $520 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 5M
SFP-25G-AOC5M= $598 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 5M
SFP-25G-AOC7M $520 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 7M
SFP-25G-AOC7M= $598 25GBASE Active Optical SFP28 Cable, 7M

Tìm hiểu thông số kỹ thật mô tả tính năng đặc điểm Cisco 25GB SFP28 datasheet

Cisco SFP28 25G datasheet
 
25G Direct Attached Cables (DAC) 10/25G Cisco Short Reach (CSR) Module
25G Active Optical Cables (AOC) 10/25G Long Reach (LR) Module
25G Short Reach (SR) Module