Bảng báo giá Cisco

Bảng giá Switch Cisco Q1-2020 

TT Part number  Thông số sản phẩm Switch mạng Cisco Giá thị trường Giá bán NET
  Cisco Switch 2960+ Plus    
1 WS-C2960+24PC-L Cisco Switch 2960 24 x 10/100 PoE Ports 2 x T/SFP LAN Base 24,900,000 18,9 Tr
2 WS-C2960+24PC-S Cisco Switch 2960 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Lite 16,600,000 15,9 Tr
3 WS-C2960+24TC-S Cisco Switch 2960 Plus 24 port 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite 7,000,000 5,9 Tr
4 WS-C2960+24TC-L Cisco Switch 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base 11,550,000 8,9 Tr
5 WS-C2960+48TC-S Cisco Switch 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite 11,850,000 11,9 Tr
6 WS-C2960+48TC-L Cisco Switch 2960 48port 10/100 + 2 T/SFP LAN Base 22,500,000 16,9 Tr
  Cisco Switch 2960X    
1 WS-C2960X-24TS-L Cisco Switch 2960-X 24 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base 22,000,000 18,9 Tr
2 WS-C2960X-24TS-LL Cisco Switch 2960-X 24 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite 18,500,000 16,9 Tr
3 WS-C2960X-48TS-L Cisco Switch 2960-X 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base 40,500,000 32,9 Tr
4 WS-C2960X-48TS-LL Cisco Switch 2960-X 48 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite 32,500,000 29,9 Tr
5 WS-C2960X-24PD-L Cisco Switch 2960-X 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, LAN Base 43,900,000 Email/Call
6 WS-C2960X-24PS-L Cisco Switch 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base 31,900,000 23,9 Tr
7 WS-C2960X-48FPS-L Cisco Switch 2960-X 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, LAN Base 61,500,000 39,9 Tr
8 WS-C2960X-24TD-L Cisco Switch 2960-X 24 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base 36,500,000 22,9 Tr
9 WS-C2960X-24PSQ-L Cisco Switch 2960-X 24 port GigE PoE 110W 2xSFP + 2x1GBT LAN Base. 36,900,000 Email/Call
10 WS-C2960X-48FPD-L Cisco Switch 2960-X 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, LAN Base 73,000,000 Email/Call
11 WS-C2960X-48LPD-L Cisco Switch 2960-X 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base 71,500,000 Email/Call
12 WS-C2960X-48LPS-L Cisco Switch 2960-X 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base 68,000,000 39,9 Tr
13 WS-C2960X-48TD-L Cisco Switch 2960-X 48 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base 51,500,000 39,9 Tr
14 WS-C2960XR-24PS-I Cisco Switch 2960-XR 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, IP Lite 52,500,000 Email/Call
15 WS-C2960XR-24TS-I Cisco Switch 2960-XR 24 GigE, 4 x 1G SFP, IP Lite 46,500,000 Email/Call
16 WS-C2960XR-48LPS-I Cisco Switch 2960-XR 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, IP Lite 88,800,000 Email/Call
17 WS-C2960XR-48TS-I Cisco Switch 2960-XR 48 GigE, 4 x 1G SFP, IP Lite 75,500,000 Email/Call
  Cisco Switch 2960L    
1 WS-C2960L-SM-8TS Cisco Switch 2960L 8 port 10/100/1000 Ethernet, 2 x 1G SFP LAN Lite 3,300,000 Email/Call
3 WS-C2960L-SM-8PS Cisco Switch 2960L 8 port 10/100/1000 PoE+ 67W, 2 x 1G SFP LAN Lite 5,000,000 Email/Call
4 WS-C2960L-SM-16TS Cisco Switch 2960L 16 port 10/100/1000 Ethernet, 2 x 1G SFP LAN Lite 5,600,000 Email/Call
5 WS-C2960L-SM-16PS Cisco Switch 2960L 16 port 10/100/1000 PoE+ 120W, 2 x 1G SFP LAN Lite 8,650,000 Email/Call
6 WS-C2960L-SM-24TS Cisco Switch 2960L 24 port 10/100/1000 Ethernet, 4 x 1G SFP LAN Lite 14,650,000 Email/Call
7 WS-C2960L-SM-24PS Cisco Switch C2960L 24 port GigE, Poe+ 4 x 1G SFP LAN Lite 23,800,000 Email/Call
8 WS-C2960L-SM-48TS Cisco Switch 2960L 48 port 10/100/1000, 4 x 1G SFP LAN Lite 29,600,000 Email/Call
9 WS-C2960L-SM-48PS Cisco Switch 2960L 48 port 10/100/1000 PoE+ ports, 4 x 1G SFP LAN Lite 28,600,000 Email/Call
10 WS-C2960L-SM-24TQ Cisco Switch 2960L 24 port 10/100/1000 Ethernet, 4 x 10G SFP+ LAN Lite 26,200,000 Email/Call
11 WS-C2960L-SM-24PQ Cisco Switch 2960L 24 port 10/100/1000 PoE+ 195W, 4 x 10G SFP+ LAN Lite 41,000,000 Email/Call
12 WS-C2960L-SM-48TQ Cisco Switch 2960L 48 port 10/100/1000 Ethernet, 4 x 10G SFP+ LAN Lite 43,000,000 Email/Call
13 WS-C2960L-SM-48PQ Cisco Switch 2960L 48 port 10/100/1000 PoE+ 370W, 4 x 10G SFP+ LAN Lite 43,800,000 Email/Call
14 WS-C2960L-24TS-AP Cisco Switch 2960L 24 port GigE, 4 x 1G SFP, LAN Lite 12,200,000 10,9 Tr
15 WS-C2960L-24PS-AP Cisco Switch 2960L 24 port GE with PoE, 4 x 1G SFP, LL, Asia Pac 23,800,000 21,9 Tr
16 WS-C2960L-48PS-AP Cisco Switch 2960L 24 port GE with PoE, 4 x 1G SFP, LL, Asia Pac 40,650,000 Email/Call
17 WS-C2960L-48PS-LL Cisco Switch 2960L 24 port GE with PoE, 4 x 1G SFP, LL, Asia Pac 40,650,000 Email/Call
18 WS-C2960L-48TS-AP Cisco Switch 2960L 48 port GigE, 4 x 1G SFP, LAN Lite, Asia Pac 24,100,000 Email/Call
19 WS-C2960L-48TS-LL Cisco Switch 2960L 24 port GigE, 4 x 1G SFP, LAN Lite, Asia Pac 24,100,000 18,9 Tr
20 WS-C2960L-8PS-LL Cisco Switch 2960L 8 ports 10/100/1000 PoE Ports & 2 SFP 10,230,000 9,59 Tr
21 WS-C2960L-8TS-LL Cisco Switch 2960L 8 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite 7,900,000 7,09 Tr
22 WS-C2960L-16PS-LL Cisco Switch 2960L 16 port GigE with PoE, 2 x 1G SFP, LAN Lite 19,000,000 Email/Call
23 WS-C2960L-16TS-LL Cisco Switch 2960L 16 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite 12,600,000 10,9 Tr
  Cisco Switch 3650    
1 WS-C3650-48TS-S Cisco Switch 3650 48 Port Data 4x1G Uplink IP Base 76,000,000 69,9 Tr
2 WS-C3650-48TS-L Cisco Switch 3650 48 Port Data 4x1G Uplink LAN Base 65,500,000 Email/Call
3 WS-C3650-48TS-E Cisco Switch 3650 48 Port Data 4x1G Uplink IP Services 160,000,000 Email/Call
4 WS-C3650-48TD-S Cisco Switch 3650 48 Port Data 2x10G Uplink IP Base 110,000,000 Email/Call
5 WS-C3650-24TS-S Cisco Switch 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Base 41,500,000 34,9 Tr
6 WS-C3650-24TS-L Cisco Switch 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Base 31,500,000 Email/Call
7 WS-C3650-24TS-E Cisco Switch 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP services 65,000,000 55,9 Tr
8 WS-C3650-24TD-S Cisco Switch 3650 24 Port Data 2x10G Uplink IP Base 63,500,000 Email/Call
  Cisco Switch 3850    
1 WS-C3850-12S-E Cisco Switch 3850 12 port 10/100/1000 SFP Fibric ports IP service 141,000,000 Email/Call
2 WS-C3850-12S-S Cisco Switch 3850 12 Port GE SFP IP Base 88,600,000 83,9 Tr
3 WS-C3850-12XS-E Cisco Switch 3850 12 Port 10G Fiber Switch IP Services 212,000,000 Email/Call
4 WS-C3850-12XS-S Cisco Switch 3850 12 Port 10G Fiber Switch IP Base 186,000,000 Email/Call
5 WS-C3850-24PW-S Cisco Switch 3850 24 Port PoE with 5 AP license IP Base 92,000,000 Email/Call
6 WS-C3850-24S-E Cisco Switch 3850 24 Port GE SFP IP Services 282,000,000 Email/Call
7 WS-C3850-24S-S Cisco Switch 3850 24 Port GE SFP IP Base 190,000,000 140,9 Tr
8 WS-C3850-24T-E Cisco Switch 3850 24 Port Data IP Services 104,000,000 Email/Call
9 WS-C3850-24T-L Cisco Switch 3850 24 Port Data LAN Base 56,500,000 Email/Call
10 WS-C3850-24T-S Cisco Switch 3850 24 Port IP Base 63,200,000 52,9 Tr
11 WS-C3850-24XS-S Cisco Switch 3850 24 Port 10G Fiber Switch IP Base 289,000,000 Email/Call
12 WS-C3850-48PW-S Cisco Switch 3850 48 Port Full PoE w/ 5 AP license IP Base 178,000,000 Email/Call
13 WS-C3850-48T-E Cisco Switch 3850 48 Port Data IP Services 205,850,000 Email/Call
14 WS-C3850-48T-L Cisco Switch 3850 48 Port Data LAN Base 95,000,000 Email/Call
15 WS-C3850-48T-S Cisco Switch 3850 48 Port Data IP Base 109,900,000 99,9 Tr
  Cisco Switch 9200L    
1 C9200L-24T-4X-A Cisco Switch 9200L 24-port Data 4x10G uplink Switch, Network Advantage 39,800,000 Email/Call
2 C9200L-24T-4X-E Cisco Switch 9200L 24-port Data 4x10G uplink Switch, Network Essentials 39,800,000 Email/Call
3 C9200L-24P-4X-A Cisco Switch 9200L 24-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Advantage 49,600,000 Email/Call
4 C9200L-24P-4X-E Cisco Switch 9200L 24-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Essentials 49,600,000 Email/Call
5 C9200L-48P-4G-A Cisco Switch 9200L48-port PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Advantage 68,200,000 Email/Call
6 C9200L-48P-4G-E Cisco Switch 9200L48-port PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Essentials 68,200,000 Email/Call
7 C9200L-48T-4G-A Cisco Switch 9200L 48-port Data 4x1G uplink Switch, Network Advantage 38,600,000 Email/Call
8 C9200L-48T-4G-E Cisco Switch 9200L 48-port Data 4x1G uplink Switch, Network Essentials 38,600,000 Email/Call
  Cisco Switch 9300    
1 C9300-24T-A Cisco Switch 9300 24-port data only, Network Advantage 59,500,000 Email/Call
2 C9300-24T-E Cisco Switch 9300 24-port data only, Network Essentials 59,500,000 Email/Call
3 C9300-48T-E Cisco Switch 9300 48-port data only, Network Essentials 100,800,000 Email/Call
4 C9300-48T-A Cisco Switch 9300 48-port data only, Network Advantage 100,800,000 Email/Call
5 C9300-48U-E Cisco Switch 9300 48-port UPOE, Network Essentials 123,000,000 Email/Call
6 C9300-48UXM-A Cisco Switch 9300 48-port 2.5G (12 mGig) UPOE, Network Advantage 140,000,000 Email/Call
7 C9300-24P-E Cisco Switch 9300 24-port PoE+, Network Essentials 63,500,000 Email/Call
8 C9300-24U-E Cisco Switch 9300 24-port UPOE, Network Essentials 71,000,000 Email/Call
9 C9300-24UX-E Cisco Switch 9300 24-port mGig and UPOE, Network Essentials 140,000,000 Email/Call
  Core Switch Cisco    
1 WS-C4500X-16SFP+ Cisco Switch 4500-X 16 Port 10G IP Base, Front-to-Back, No P/S 233,800,000 Email/Call
2 N5K-C5548UP-FA Nexus 5548UP Chassis, 32 10GbE Ports, Bundle 2 PS, 2 Fans 408,000,000 Email/Call
3 N5K-C5672UP-16G Nexus N5K 24 ports 10-Gbps SFP+, 24 Unified Ports, 6 Ports 40G QSFP+ Spare 405,000,000 Email/Call
4 N3K-C3048TP-1GE Nexus 3000 3048TP-1GE 1RU 48 x 10/100/1000 and 4 x 10GE ports 102,000,000 Email/Call
5 N3K-C3172PQ-10GE Nexus 3000 Series Switch Nexus 3172P Chassis, 48 x SFP+ and 6 QSFP+ ports 253,000,000 Email/Call
6 N3K-C3524P-10GX Nexus 3524X Switch, 24 SFP+ 126,000,000 Email/Call
7 C9410R Cisco Switch 9400 Series 10 slot chassis 103,000,000 Email/Call
8 C9407R Cisco Switch 9400 Series 7 slot chassis 65,000,000 Email/Call
9 C9500-16X-E Cisco Switch 9500 16-port 10Gig switch, Network Essentials 203,000,000 Email/Call
10 C9500-24Y4C-E Cisco Switch 9500 Series high performance 24-port 1/10/25G switch, NW Ess. License 275,000,000 Email/Call
11 C9500-48Y4C-E Cisco Switch 9500 Series high performance 48-port 25G switch, NW Ess. License 298,000,000 Email/Call
12 C9500-32C-E Cisco Switch 9500 Series high performance 32-port 100G switch, Network Essentials 410,000,000 Email/Call
13 C9500-12Q-A Cisco Switch 9500 12 port 40G, Advantage 221,000,000 Email/Call
  Module quang, Network Modules    
1 C9300-NM-4G Switch 9300 4 x 1GE Network Module 3,300,000 Email/Call
2 C9300-NM-8X Switch 9300 8 x 10GE Network Module 25,000,000 Email/Call
3 C3850-NM-4-10G Switch 3850 4 x 10GE Network Module 36,800,000 Email/Call
4 C3850-NM-4-1G Switch 3850 4 x 1GE Network Module 6,500,000 Email/Call
5 GLC-EX-SMD 1000BASE-EX 1310-nm, extended temperature, DOM, Single Mode 40 KM 5,000,000 Email/Call
6 GLC-LH-SMD 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module MMF/SMF 1310nm DOM 3,000,000 2,79 Tr
7 GLC-SX-MMD SFP transceiver module for Multi Mode, 850-nm, DOM, 500m 2,500,000 1,79 Tr
8 GLC-T= 1000BASE-T For RJ-45 Connector 2,000,000 Email/Call
9 GLC-TE 1000BASET SFP transceiver module for Category 5 copper wire RJ45 2,500,000 1,79 Tr
10 SFP-10G-LR 10GBASE-LR SFP+ Module for SMF 10 Gbps 6,500,000 Email/Call
11 SFP-10G-SR 10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m optical transceiver 3,500,000 1,99 Tr
12 SFP-10G-SR-S 10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m optical transceiver Enterprise-Class 3,500,000 1,99 Tr

Bảng giá Firewall Cisco và Router Cisco

TT Part number  Thông số sản phẩm Cisco Giá thị trường Giá bán Netsystem
  Router Cisco    
1 ISR4331-SEC/K9 Cisco ISR 4331(2GE,2NIM,1SM,4G FLASH,4G DRAM, Advanced Security Bundle) 46,500,000 39,9 Tr
2 ISR4331/K9 Cisco ISR 4331 (3GE,2NIM,1SM,4G FLASH,4G DRAM,IPB) 37,200,000 35,9 Tr
3 ISR4431/K9 Cisco ISR 4431 (4GE,3NIM,8G FLASH,4G DRAM,IP Base) 126,500,000 Email/Call
4 ISR4431-SEC/K9 Cisco ISR 4431-SEC/K9 2GE, 2NIM, 1SM, Flash 4G, 4G DRAM 165,000,000 Email/Call
5 ISR4451-X/K9 Cisco ISR4451-X/K9, 4 WAN/LAN ports, 4 SFP ports, 10 Core CPU, Security 206,000,000 Email/Call
6 ISR4351-AX/K9 Cisco ISR4351-AX/K9 Bundle w/ APP,SEC lic 123,000,000 Email/Call
7 ISR4351/K9 Cisco ISR4351/K9 3GE,3NIM,2SM,4G FLASH,4G DRAM,IP Base 99,000,000 Email/Call
8 ISR4321-SEC/K9 Cisco ISR4321-SEC/K9 (2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM, Security Bundle) 33,800,000 26,9 Tr
9 ISR4321/K9 Cisco ISR4321/K9 Cisco ISR 4321 (2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM,IPB) 23,000,000 17,9 Tr
10 ISR4321-AX/K9 Cisco ISR4321-AX/K9 (2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM,IP Base, Security, AppX) 38,000,000 34,9 Tr
11 ISR4221-SEC/K9 Router Cisco ISR 4221 SEC Bundle with SEC license 26,500,000 19,9 Tr
12 ISR4221/K9 Cisco ISR4221/K9 (2GE, 2NIM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB) 15,000,000 12,9 Tr
15 Cisco 2901/K9 Cisco 2901 router w/2 GE,4 EHWIC,2 DSP,256MB CF,512MB DRAM,IP Base 33,300,000 Email/Call
16 Cisco 2911/K9 Cisco 2911/K9 router w/3 GE,4 EHWIC,2 DSP,1 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB 37,650,000 Email/Call
17 Cisco 1921/K9 Cisco 1921 with 2 onboard GE, 2 EHWIC slots, 256MB USB Flash (internal) 512MB DRAM, IP Base Lic 12,150,000 Email/Call
18 Cisco 1941/K9 Cisco 1941 with 2 onboard GE, 2 EHWIC slots, 1 ISM slot, 256MB CF, 512MB DRAM default, IP Base 15,850,000 Email/Call
19 Cisco 2921/K9 Cisco 2921 Router w/3 GE,4 EHWIC,3 DSP,1 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB 62,000,000 Email/Call
  Firewall Cisco    
3 ASA5506-K9 ASA 5506-X, 8*GE ports, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES, AVC, FirePower, FireSIGHT, unlimited user nodes 12,600,000 11,9 Tr
4 ASA5508-K9 Firewall Cisco ASA5508-K9 5508-X with FirePOWER services, 8GE, AC, 3DES/AES 36,800,000 34,9 Tr
5 ASA5516-FPWR-K9 ASA 5516-X with FirePOWER services, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES 61,500,000 56,9 Tr
6 ASA5525-K9 Cisco ASA 5500 Edition Bundle ASA5525-K9 ASA 5525-X with SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES 93,500,000 Email/Call

Bạn cần bất cứ thông tin gì thêm về bảng giá switch Cisco & giá router Cisco đừng ngại hãy nhấc máy lên gọi ngay tới số hotline hoặc add Zalo 0916498448 của chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.