Cisco QSFP 100GBASE Meraki Original

Cisco QSFP 100GBASE Meraki Original

Bảng giá list discount% từ nhà phân phối Cisco QSFP 100G Meraki 

MA-QSFP-100G-LR4 $32,995 Meraki LR4 QSFP 100G Transceiver
MA-QSFP-100G-SR4 $2,195 Meraki SR4 QSFP 100G Transceiver
QSFP-100G-AOC10M $2,195 100GBASE QSFP Active Optical Cable, 10m
QSFP-100G-AOC10M= $2,524 100GBASE QSFP Active Optical Cable, 10m
QSFP-100G-AOC15M $2,395 100GBASE QSFP Active Optical Cable, 15m
QSFP-100G-AOC15M= $2,754 100GBASE QSFP Active Optical Cable, 15m
QSFP-100G-AOC1M $1,995 100GBASE QSFP Active Optical Cable, 1m
QSFP-100G-AOC1M= $2,294 100GBASE QSFP Active Optical Cable, 1m
QSFP-100G-AOC20M $2,395 100GBASE QSFP Active Optical Cable, 20m
QSFP-100G-AOC20M= $2,754 100GBASE QSFP Active Optical Cable, 20m
QSFP-100G-AOC25M $2,395 100GBASE QSFP Active Optical Cable, 25m
QSFP-100G-AOC25M= $2,754 100GBASE QSFP Active Optical Cable, 25m
QSFP-100G-AOC2M $1,995 100GBASE QSFP Active Optical Cable, 2m
QSFP-100G-AOC2M= $2,294 100GBASE QSFP Active Optical Cable, 2m
QSFP-100G-AOC30M $2,395 100GBASE QSFP Active Optical Cable, 30m
QSFP-100G-AOC30M= $2,754 100GBASE QSFP Active Optical Cable, 30m
QSFP-100G-AOC3M $1,995 100GBASE QSFP Active Optical Cable, 3m
QSFP-100G-AOC3M= $2,294 100GBASE QSFP Active Optical Cable, 3m
QSFP-100G-AOC5M $2,195 100GBASE QSFP Active Optical Cable, 5m
QSFP-100G-AOC5M= $2,524 100GBASE QSFP Active Optical Cable, 5m
QSFP-100G-AOC7M $2,195 100GBASE QSFP Active Optical Cable, 7m
QSFP-100G-AOC7M= $2,524 100GBASE QSFP Active Optical Cable, 7m
QSFP-100G-CU1M $325 100GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 1m
QSFP-100G-CU1M= $373 100GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 1m
QSFP-100G-CU2M $325 100GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 2m
QSFP-100G-CU2M= $373 100GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 2m
QSFP-100G-CU3M $325 100GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 3m
QSFP-100G-CU3M= $373 100GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 3m
QSFP-100G-CU5M $475 100GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 5m
QSFP-100G-CU5M= $546 100GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 5m
QSFP-100G-CWDM4-S $14,995 100GBASE CWDM4 QSFP Transceiver, LC, 2km over SMF
QSFP-100G-CWDM4-S= $16,649 100GBASE CWDM4 QSFP Transceiver, LC, 2km over SMF
QSFP-100G-ER4L-S $74,995 100GBASE QSFP Transceiver, 40KM reach over SMF, Duplex LC
QSFP-100G-ER4L-S= $74,995 100GBASE QSFP Transceiver, 40KM reach over SMF, Duplex LC
QSFP-100G-FR-S $4,995 100G QSFP28 Transceiver 100G-FR, 2km SMF, duplex, LC
QSFP-100G-FR-S= $4,995 100G QSFP28 Transceiver 100G-FR, 2km SMF, duplex, LC
QSFP-100G-LR4-S $29,995 100GB LR4 QSFP Transceiver, LC, 10km over SMF
QSFP-100G-LR4-S= $32,986 100GBASE LR4 QSFP Transceiver, LC, 10km over SMF
QSFP-100G-PSM4-S $1,995 100GBASE PSM4 QSFP Transceiver, MPO, 500m over SMF
QSFP-100G-PSM4-S= $1,995 100GBASE PSM4 QSFP Transceiver, MPO, 500m over SMF
QSFP-100G-SM-SR $4,495 100GBASE CWDM4 Lite QSFP Transceiver, 2km over SMF, 10-60C
QSFP-100G-SM-SR= $5,169 100GBASE CWDM4 Lite QSFP Transceiver, 2km over SMF, 10-60C
QSFP-100G-SR4-S $1,995 100GBASE SR4 QSFP Transceiver, MPO, 100m over OM4 MMF
QSFP-100G-SR4-S= $2,294 100GBASE SR4 QSFP Transceiver, MPO, 100m over OM4 MMF
QSFP-40/100-SRBD $1,995 100G and 40GBASE SR-BiDi QSFP Transceiver, LC, 100m OM4 MMF
QSFP-40/100-SRBD= $2,294 100G and 40GBASE SR-BiDi QSFP Transceiver, LC, 100m OM4 MMF
QSFP-4SFP25G-CU1M $475 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 1m
QSFP-4SFP25G-CU1M= $546 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 1m
QSFP-4SFP25G-CU2M $475 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 2m
QSFP-4SFP25G-CU2M= $546 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 2m
QSFP-4SFP25G-CU3M $475 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 3m
QSFP-4SFP25G-CU3M= $546 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 3m
QSFP-4SFP25G-CU5M $700 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 5m
QSFP-4SFP25G-CU5M= $805 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 5m

Tìm hiểu thông số kỹ thật mô tả tính năng đặc điểm Cisco QSFP 100GB Meraki datasheet

Cisco QSFP 100G datasheet

➊ Cisco Switch ➋ Cisco 1G SFP ➌ Cisco 100G QSFP ➍ Cisco Router 

QSFP-100G-SR4-S

Mã P/N: QSFP-100G-SR4-S

QSFP-100G-DR-S

Mã P/N: QSFP-100G-DR-S

QSFP-100G-FR-S

Mã P/N: QSFP-100G-FR-S

QSFP-100G-LR-S

Mã P/N: QSFP-100G-LR-S

QSFP-100G-LR4-S

Mã P/N: QSFP-100G-LR4-S

QSFP-100G-ER4L-S

Mã P/N: QSFP-100G-ER4L-S

QSFP-100G-AOC1M

Mã P/N: QSFP-100G-AOC1M

QSFP-100G-CU1M

Mã P/N: QSFP-100G-CU1M