QSFP-4SFP25G-CU1M

QSFP-4SFP25G-CU1M 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
Mã P/N:
QSFP-4SFP25G-CU1M
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 1m
Thông số kỹ thuật sản phẩm

QSFP-4SFP25G-CU1M | QSFP-4SFP25G-CU1M= ✅ Module Cisco 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 1m datasheet

Mô tả module quang Cisco 25G và cáp AOC DAC
QSFP-4SFP25G-CU1M 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 1m
QSFP-4SFP25G-CU1M= 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 1m
QSFP-4SFP25G-CU2M 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 2m
QSFP-4SFP25G-CU2M= 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 2m
QSFP-4SFP25G-CU3M 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 3m
QSFP-4SFP25G-CU3M= 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 3m
QSFP-4SFP25G-CU5M 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 5m
QSFP-4SFP25G-CU5M= 100GBase QSFP to 4xSFP25G Passive Copper Splitter Cable, 5m
 
SFP-H25G-CU1M | SFP-H25G-CU1M= ✅ Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 Passive Copper Cable, 1-meter module DAC
 
Mô tả module quang Cisco 25G DAC
SFP-H25G-CU1M Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 Passive Copper Cable, 1-meter
SFP-H25G-CU1.5M Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 Passive Copper Cable 1.5-meter
SFP-H25G-CU2M Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 Passive Copper Cable, 2-meter
SFP-H25G-CU2.5M Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 Passive Copper Cable 2.5-meter
SFP-H25G-CU3M Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 Passive Copper Cable, 3-meter
SFP-H25G-CU4M Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 Passive Copper Cable 4-meter
SFP-H25G-CU5M Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 Passive Copper Cable, 5-meter
Lựa chọn những mã module quang Cisco SFP28 25G đang được ưa chuộng: SFP-25G-SR-S | SFP-10/25G-CSR-S | SFP-10/25G-LR-S | SFP-10/25G-LR-I | SFP-25G-AOC3M | SFP-25G-AOC2M | SFP-25G-AOC1M | SFP-H25G-CU1M | SFP-H25G-CU2M | SFP-H25G-CU3MSFP-H25G-CU1.5M | SFP-H25G-CU2.5M | SFP-H25G-CU5MSFP-H25G-CU4M
Sản phẩm cùng danh mục

C9300X-NM-2C

Mã P/N: C9300X-NM-2C

C9300X-NM-8Y

Mã P/N: C9300X-NM-8Y